సైమాలో మెరిసిన తారల చిత్రాలు

Sree Leela

Nidhi Agarwal

Mrunal Thakur

Ananaya Nagalla

lakshmi manchu

Sree leela

Atulya

Srinidhi Shetty

kavya kalyanam

Shubha raksha

Mangli

Brinda prasad

Sangeetha