బ్రిటన్ ప్రధాని రాజీనామా

ఎన్నికల ముందు ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చలేకపోయానని కేవలం 45 రోజులకే రాజీనామా చేసిన బ్రిటన్ ప్రధానమంత్రి లిజ్ ట్రస్. మన దేశంలో ఇలాంటి రాజకీయాల్ని, రాజకీయ నాయకులను ఊహించగలమా??

Share this Article
Leave a comment